Algemene voorwaarden Empower Your Brand ©

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten.
 • Opdrachtnemer: Empower Your Brand © in de persoon van Sandra Galjaard.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de workshop deelneemt.
 • Workshop: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Open workshop: workshop met deelnemers uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 • ‘In company’-workshop: workshop met deelnemers uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Empower Your Brand ©, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open workshop

 1. Inschrijving voor de door Empower Your Brand © te verzorgen open workshop kan door opdrachtgever plaatsvinden door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
 2. Empower Your Brand © bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail binnen vijf werkdagen. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-workshop

 1. Ter zake een ‘in company’-workshop zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Empower Your Brand ©, danwel rechtstreeks via  Sandra Galjaard.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-workshop komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Empower Your Brand © is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open workshop

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de workshop-bedragen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente workshop flyer die door Empower Your Brand © is uitgegeven c.q. verspreid en op de website is terug te vinden, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 2. In de workshop-bedragen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. In de workshop-bedragen zijn de kosten voor lunch, koffie, thee en water inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. De prijzen in offertes en andere aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en worden inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege in rekening gebracht.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-workshop

 1. Het workshop-bedrag dat is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In het geoffreerde workshop-bedrag zijn de kosten voor het workshop materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. De prijzen in offertes en andere aanbiedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en worden inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of andere heffingen van overheidswege.

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een workshop zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Empower Your Brand © een factuur met betrekking tot de workshop aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de workshop, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Empower Your Brand © aangewezen bank- of girorekening.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Empower Your Brand © voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 5. Indien voor aanvang van de workshop niet de volledige betaling van het workshop-bedrag door Empower Your Brand © is ontvangen, dan is de deelnemer niet gerechtigd aan de workshop deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van het volledige workshop-bedrag plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘incompany’-workshop door de opdrachtgever

Een workshop-dag(deel) kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 9. Annulering open workshop door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open workshop is uitsluitend mogelijk door een combinatie van zowel e-mail als telefonisch contact met opdrachtnemer tot uiterlijk twee (2) weken voor de geplande workshopdag.
 2. Bij annulering na verzending van de bevestiging door opdrachtnemer tot drie (3) weken voor de geplande workshop-dag wordt 50% van het workshop-bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 3. Bij annulering tot twee (2) weken voor de geplande workshop dag wordt 75% van het workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Bij annulering vanaf twee (2) weken voor de geplande workshop dag is het volledige workshop bedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag, wel mag opdrachtgever een andere deelnemer afvaardigen.
 5. Annulering door de opdrachtgever van de workshop-overeenkomst na aanvang van de workshop is niet mogelijk.

Artikel 10. Verhindering van de deelnemer

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de geplande workshop-dag wordt aangemeld bij Empower Your Brand ©. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde workshop op andere datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 25,- excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de geplande workshop-dag bedragen deze kosten 25% van het workshop bedrag, met een minimum van € 25,-.

Artikel 11. Annulering door Empower Your Brand ©

Empower Your Brand © behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de geplande workshop dag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Empower Your Brand © zal het door de opdrachtgever betaalde workshop-bedrag restitueren. Indien mogelijk biedt Empower Your Brand © de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt, wordt het workshop bedrag niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Empower Your Brand © is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van Empower Your Brand © of de annulering van de workshop-overeenkomst door Empower Your Brand ©, tenzij aan Empower Your Brand © opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Empower Your Brand © op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte workshop-materiaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Empower Your Brand © voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Empower Your Brand © is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging trainer

Empower Your Brand © is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de workshop-overeenkomst belast, te vervangen door een andere trainer.

Artikel 15. Reclame

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de workshop overeenkomst of een met de workshop samenhangende administratieve procedure per e-mail kenbaar te maken binnen één (1) werkdag na aanvang van de workshop en deze te richten aan Empower Your Brand ©. Aangaande de reclame zal een reactie per e-mail volgen.
 2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens per e-mail zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Empower Your Brand © en overeenkomsten tussen Empower Your Brand © en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.